Kursun təsviri

Autodesk Revit proqramının interfeysinin əsas parametrlərinin tənzimlənməsi.

·         Modellərin növləri

·         Başlanğıc ekran

·         Sürətli giriş paneli

·         Panellər

·         Xüsusiyyətlər palitrası

·         Qrafikin yenidən təyin olunması

·         Görünüş və pəncərələrin idarə edilməsi

·         Obyektlıərin seçilməsi

·         Navigation panrli və ViewCube istifadə edilməsi

Bütün növ strukturların yaradılması və yerləşdirilməsi.

·         Yeni layihənin yaradılması və konfiqurasiya edilməsi.

·         Divar açılışları."Açılış"sistem ailələrindən istifadə edərək boş bir divardan dirəklərin yaradılması.

·        Səviyyələr - layihə üçün yüksəklik işarələridir. Onların massivlərdə kopyalanması, tez bir zamanda mərtəbələr üçün istənilən sayda səviyyələrin yaradılması.

·        Əsas Vitraj-çox çevik və maraqlı bir vasitədir. Vitray vasitəsilə  pəncərələr, həm də digər strukturların kafel döşəməsi, havalandırma. fasadların, daşların döşənməsi və s. yaradılması.

·        Oxlar-Oxların bir neçə princip üzrə yerləşdirilməsi: yaradılması, analoqun yaradılması, surətinin çıxarılması və massiv.

·        Döşəmələrin yaradılması. Həm əsas, həm də yamaclı döşəmələrin (dəyişən qalınlığa malik olan təbəqələr) yaradılması.

·        DWG faylı ilə əlaqə. Müxtəlif formatları Import edərək substratların yüklənməsi.

·        Layihəyə uyğun döşəmələr. Döşəmələrin yaradılmasının praktiki tətbiqi. Tipik bir mərtəbə üçün döşəmələrin yaradılması və onların düzəlişlərlə kopyalanması.

·        Substrat xətləri boyunca oxlar. Substratdan istifadə edərək oxların sürətli paylanmasının xüsusiyyətləri.

·        Giriş qrupları. Pilləkən alətlərindən istifadə edərək addımlar və  enişlər yaradaq, əsas məhəccərlərin quraşdırılması.

·        Oxların və səviyyələrin yenidən işlənməsi. Gələcək binamızın şərti karkasını işlək vəziyyətə gətirilməsi.

·        İkinci mərtəbə. Bənzər elementləri kopyalayaraq və redaktə edərək, tez bir zamanda əsas mərtəbələrdən ikinci mərtəbənin yaradılması.

·        Divarların yaradılması. Layihədə divarların yaradılmasının bütün yollarını nəzərdən keçirək, optimal olanın seçilməsi.

·        Redaktə alətləri.Çox vacib alətlər qrupu. Onlardan səmərəli istifadə etməyin yolları.

·        Divarların yeri. Divarları hündürlük işarələri ilə əlaqələndirmək üçün yerləşdirilmiş divarların səviyyəyə uyğunlaşdırılması.

·        Layihəyə uyğun olaraq arakəsmələr.Arakəsmələr və daxili özünü dəstəkləyən divarların yaradılması və onların mərtəbələrə düzgün birləşdirilməsi.

·        Divar növlərinin yaradılması. Xüsusi divar növlərinin yaradılması, materiallar, qalınlıqlar, uclar və bağlamalarla işlənməsi.

·        Qapıların daxil edilməsi. Yüklənmiş qapı ailələri və kontekst xüsusiyyətləri ilə işləmək.

·        Divarlar 1-ci mərtəbə. Buferdə Xüsusi yapışdırmaqdan istifadə edərək divarların birinci mərtəbəyə yapışdırılması.

·        Pəncərələrin daxil edilməsi. Nümunədə pəncərələrdən istifadə edilməsi.

Parametrik ailələrin yaradılması.

·        Revit ailə redaktoru. Yüklənmiş Revit ailəsi üçün mühitin yaradılması və Redaktor interfeysinin bütün incəlikləri

·        İstinad planı. Ailələrin yaradılması üçün ən vacib köməkçi elementlər və gələcək modelin karkasının qeyd  edilməsi.

·        Şablonlar. İş prossesini sürətləndirmək məqsədi ilə, əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş şablon sənədlərdə ailələrin yaradılması.

·        Möhkəm modelləşdirmə. Fərqli formatları import etməklə substratların yüklənməsi.

·        Pəncərə. I hissə. Mürəkkəb parametrik ailələrin modelləşdirilməsi.

·        Pəncərə. II hissə. Parametrlərin yaradılması və materialların təyin edilməsi.

·        Pəncərə III hissə. Pəncərə altlıqları (sillələri) və kənarlarının (ebb) qurulması və onların müxtəlif qalınlığa malik divarlar üçün hazırlanması.

·        Pəncərə. IV hissə. Təfərrüat səviyyələri üçün sınaq və görünmə parametrləri.

·        Pəncərə V hissə. Ailə üçün 3 müxtəlif pəncərənin mahiyyətcə birində sabit standart ölçülərlə yaradılması.

·        Pəncərə. VI hissə. Layihəyə uyğun olaraq materialların və rənglərin dəyişdirilməsi.

·        Layihəyə görə pəncərələr və divarlar. Pəncərələrin yerləşdirilməsi, divarların layihəyə uyğunlaşdırılması və  dizaynın sürətli redaktə üsulları.

·        Balkonun vitraj pəncərəsi. I hissə. Praktiki iş: Parametrik 3D ailələrin yaradılması prinsiplərinin birləşdirilməsi.

·        Balkonun vitraj pəncərəsi. II hissə. Praktiki işin davamı: Layihəyə uyğun olaraq ailələrin yerləşdirilməsi.

Çertyojların dizaynı.

·        Ölçü növləri. Ailələrin ölçülərini GOST və ya təşkilatınızın tələblərinə uyğunlaşdırılması.

·        Ölçülərin yerləşdirilməsi. Ölçülərlə düzgün işləməyin və sürətli yerləşdirmə texnikasının yolları.

·        Ölçülərin növləri. Bütün növ ölçülərin təhlili.

·        Ölçülərin spesifikasiyası. Layihələrin ölçü strukturları, asılılıqları və ölçü ekvivalentləri.

·        Yüksəklik nişanları. QOST-a uyğun olaraq yüksəlmə nişanlarının yaradılması və Plan Ailələri  ilə işləmək.

·        Səviyyə təyinatı. Səviyyə işarələrinin düzəldilməsi. Kompleks mürəkkəb (kompozit) ailələrin redaktə edilməsi.

·        Maili səth (yamac) və Koordinat. Maili səthlərin (yamacların) və geodeziya koordinatlarının təyin edilməsi.

·        Qapı markaları (işarələri). Qapı markalarının ailələrinin qurulması və marka növlərinin hərtərəfli dəyişdirilməsi.

·        Pəncərə markaları (işarələri). Standart pəncərə markalarının yaratdığımız markalarla əvəz edilməsi.

·        Ox markaları (işarələri). Ox təyinatındakı şriftlərin dəyişdirilməsi.

·        Hatching (Ştrix) texturalar. Standart Hatching ilə işləmək və fərdi Hatching yaradılması.

·        Revit-də bütün mətn redaktorunun işlənməsi, ölçülərin və şriftlərin tənzimlənməsi.

·        Otaqların yerləşdirilməsi və silinməsi. Otaqların düzgün və tez yerləşdirilməsi, görünüşdən və layihədən silinməsi.

·        Otaqların markaları. Otaqların markalarının (sahə, nömrə, təyinatı) tənzimlənməsi.

Bütün lazımi modellərin quraşdırılması.

·        Planın fraqmentləri. Həndəsəni göstərmək üçün görünüş proyeksiyasının dərinliyinin qismən dəyişdirilməsi.

·        Görünüşün görüntüsünün yenidən müəyyən edilməsi. Layihənin görünüşünün çox dərindən dəyişmək imkanı əldə etmək üçün, hər bir görünüşün görüntüsünün qrafik şəkildə tənzimlənməsi.

·        Görünüş qrafiklərinin tənzimlənməsi. Hər bir görünüşün ayrı-ayrılıqda (eskiz, memarlıq, rəng sxemi, dizayn və s.) və tapşırığa uyğun üslübda  tənzimlənməsi.

·        Layihə qrafiklərinin tənzimlənməsi. Layihənin bütün növlərinin görünüşünə təsir edən qrafiklərin ümumi parametrlərinin tənzimlənməsi.

·        Əlavə qrafik parametrlər vasitəsilə planlarda kölgələrin yaradılması, eskiz xətlərinin titrəməsinin və işıqlandırmanın parlaqlığının tənzimlənməsi.

·        Annotasiyaların surətinin çıxarılması. Bir görünüşdə annotasiyaların yaradılması və onların bütün layihə üzrə surətinin paylanması.

·        Vərəqin qurulması. Avtomatik doldurma ilə vərəqlərin, çərçivələrin və ştampların yaradılması.

·        Görünüşün vərəqdə yerləşdirilməsi. Grid-dən istifadə edərək, layihənin dəqiq və səliqəli növlərinin bir vərəqdə birləşdirilməsi.

·        Qapıların siyahısı. Sadədən mürəkkəbə doğru spesifikasiyaları.

·        Cədvəl stilinin tənzimlənməsi. Cədvəlin vizual üslübünün damaların, şriftlərin, haşiyələrin, başlıqların ölçüsünün tənzimlənməsi.

·        Pəncərələrin siyahısı. Pəncərələrin siyahısı nümunələrindən istifadə edərək sadədən mürəkkəbə doğru spesifikasiyaları.

·        Materialların siyahısı. Materialların siyahısının yaradılması. Strukturların həcmı.

·        Otaqların izahı. Mərtəbə planı nümunəsində spesifikasiyaların tənzimlənməsi.

·        Otaqların rəng sxemi. Otaqların təyinatına uyğun sxemin  yaradılması və listlərdə yerləşdirilməsi.

·        Struktur düyünlər. Müstəvi həndəsədən istifadə edərək struktur düyünlərin detallaşdırılması.

·        Çap. Bütün mümkün yollarla çap etməyin yolları.

·        DWC kimi Export. Sənədlərin toplu formada ötürülməsinin mütərqqi yolu.

·        Görünüşlərin və listlərin DWG (AutoCAD) formatına çevirməyin parametrləri və incəlikləri.

Keyfiyyətli vizual görüntülərin və təqdimatların yaradılması.

·        Şəxsi materialların yaradılması. Vizuallaşdırma üçün keyfiyyətli         materialların yaradılması. Texturaların istifadə olunması.

·        Döşəmə hesablanması. Döşəmə materiallarının hesablanması.

·        Ailə kitabxanası. Hazır ailələri haradan əldə etməyi, onları necə sınaqdan keçirib istifadə etməyin yolları.

·        Divar açılışları (inkişafı).

·        Divarların rənglənməsi. Konstruksiya səthinin kəsilməsi və rənglənməsi.

·        Mənzilin üçölçülü planı. Mənzil planının nümunəsində 3D düyünlərin yaradılması.

·        Eksteryer. Kamera və görünüşlər. Eksteryerin vizuallaşdırılması üçün modelin hazırlanması. Render.

·        İnteryer. İşıqlandırmadan istifadə edərək interyerin vizuallaşdırması.

·        Gəzinti. Revit animasiyanın yaradılması: trayektoriya, yol, kameralar.

·        Şablonların istifadəsi, tənzimlənməsi və yaddaşa verilməsi. 

·        Layihə elementlərinin simvollarının yaradılması (pəncərə eskizləri, ölçüləri olan dekorasiya)

·        Şablonun qurulması. Layihə faylı əsasında fərdi şablonun  yaradılması: təmizləmə, standartlaşdırma, təyinat.

·        Şablondan istifadə: avtomatlaşdırmanı yoxlama, dəqiqləşdirmə.

·        Exteryer-in sonrakı emalı I hissə: Photoshopda vizuallaşdırmanın yekunlaşdırılması: fon, rəng balansı, filtrlər, maskalar.

·        Exteryer-in sonrakı emalı II hissə: günəş effekti, avto korreksiya, şüşədə əks....

·        Mürəkkəb (kompozit) divar. Bir neçə əsas divarı birləşdirməyə imkan verən alət.

 

Nə öyrənəcəyəm?

  • Autodesk Revit-də tam təfərrüatlı dizayn və memarlıq təsvirlərini tərtib etməyi öyrənəcəksiniz:
  • Bir memarlıq layihəsinin hazırlanması;
  • BİM modelləşdirmənin əsasları;
  • GOST-a uyğun olaraq çertyojların hazırlanması;
  • Exteryer görünüşün vizuallaşdırılması;
  • Video keçidlərin yaradılması;
  • Sənədləri ilə tam layihə;
  • Layihələr üçün şəxsi şablonların yaradılması;

Tələblər

  • Hazırlıq səviyyəsinin əhəmiyyəti yoxdur

Tez-tez verilən sual

Bina Dizaynı: Revit adətən binaların layihələndirilməsi və memarlıq dizaynlarının 3D modellərinin yaradılması üçün istifadə olunur . O, memarlara təfərrüatlı bina layihələri yaratmağa, layihəni 3D-də vizuallaşdırmağa, ətraflı sənədləşmə və tikinti çertyojlarını hazırlamağa imkan verir.

Revit proqramı ardıcıl, əlaqələndirilmiş və tam model əsaslı bina dizaynları və sənədləri istehsal edir. O, avtomatik olaraq mərtəbə planlarını, yüksəklikləri, bölmələri və 3D görünüşləri yeniləyir. Bina tikilməzdən əvvəl onu görmək üçün 3D vizualizasiyasından istifadə edir

Autodesk Revit-in zəif tərəfləri cihazda yüksək spesifikasiyalı aparatlara ehtiyac, yüksək lisenziya qiymətləridir, ondan istifadə edərkən tələb olunan dizayn və ölçüyə uyğun olaraq yeni materiallar ailəsi yaradılmalı, dizayn işləri diqqətlə aparılmalıdır, ona görə də istifadə olunan materiallara görə pul itkisi və itkisi yoxdur.

Autodesk Revit-dən istifadə edən ən yaxşı sənayelər hansılardır? Bim və memarlıq-dizayn proqram təminatı üçün Autodesk Revit-dən istifadə edən ən yaxşı sənayelər Memarlıq, İnteryer Dizaynı, Layihə İdarəetməsidir .

1500 m

Mühazirələr

0

Bacarıq səviyyəsi

Başlanğıc

Başa çatma müddəti

Müddətsiz

Sertifikat

Bəli

Əlaqəli kurslar